Nasi partnerzy

      

Aktualności dot Regulamin loterii

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ

„Loteria”

 

  1. Nazwa loterii fantowej

 

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona w czasie Zielonych Targów Złotów 2019 organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Złotowie.

 

  1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

 

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna

 

  1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

 

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego
w Pile.

 

4. Podstawa prawna

 

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 

5. Zasięg loterii fantowej

 

Loteria organizowana jest na terenie Zespołu Szkół Rolniczych
w Złotowie  przy ul. 8 Marca 17

 

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

 

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na promocję działań rolniczych i ekologicznych związanych z Zielonymi Targami.

 

7. Czas trwania loterii fantowej

 

Loteria rozpocznie się w dniu 18.05.2019. o godz. 10.00 i zakończy się
z chwilą wyczerpania losów, nie później niż o 16.00 w dniu 18.05.2019r.

 

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

 

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów/kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

8.2.    Organizator przewiduje sprzedaż 750 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Cena jednego losu/ kuponu loteryjnego wynosi 5 złotych brutto.

Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj; 1,2,3....750 oraz logo ZSHP.

 

 

 

9.       Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych

 

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 18.05.2019r do 18.05.2019r. w godzinach od 10.00 i potrwa do wyczerpania losów lub nie dłużej niż do godz. 16.00. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowe przy ulicy 8 Marca 17 na stoisku organizatora.

 

10.    Uczestnicy loterii fantowej

 

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją

 

10.3.  Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

  1. Zasady organizacji loterii fantowej

 

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane w stoisku organizatora ZSHP Złotów.

Cena 1 losu wynosi 5 zł brutto

Do sprzedaży zostanie przeznaczonych max. 750 losów

W loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej w miejscu sprzedaży losów wskazanym w punkcie 9 regulaminu..

Wszystkie losy biorą udział w losowaniu nagród.

Każdy uczestnik loterii może kupić dowolną liczbę losów.

 

  1. Nagrody loterii fantowej

 

12.1. Nagrodą główną jest kosiarka do trawy o wartości 1400 złotych brutto.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są drobne artykuły do prac rolniczych oraz ogrodniczych zgodnie z profilem działalności Złotowskiej Spółdzielni Handlowo – produkcyjnej, jednak wartość każdego losu przekracza zdecydowanie wartość 5 zł przewiduje się po za nagrodą główną 40 innych nagród o wartości około 58 zł każda.

 

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 3750 złotych brutto.

 

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi      100%.

 

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody od sponsorów oraz przekazuje bezpłatnie  towary handlowe z własnego magazynu.

 

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

 

 

12.8 Zwycięzcom loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

 

13.    Miejsce, termin i sposób losowania nagród

 

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 18.05.2019r.w czasie Zielonych Targów Złotów 2019 na ul. 8 marca 17 . Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów/kuponów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu. Losy/kupony loteryjne zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

 

13.2   Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów
z urny będą dokonywać dzieci z widowni.  

 

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. kosiarki do trawy .

 

13.4. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

 

13.5. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem
o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

 

13.6. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

 

13.7 Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

 

13.8 Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników.

 

13.9.  Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania, na terenie Zespołu Szkół Rolniczych ul. 8 marca 17 .

 

14.    Zasady postępowania reklamacyjnego

 

14.1 Niniejszy regulamin nie przewiduje składania reklamacji. 

 

15.    Postanowienia końcowe

 

15.1   Wzięcie udziału w loterii i zakup losu jest równoznaczne
z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

 

15.2   Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora oraz w na stronie internetowej ZSHP
w Złotowie na www.zlotowska.pl

 

15.3 Cały dochód z  zostanie przeznaczony na zakup fantów.

 

15.4   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

 

15.5 Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Pile, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

 

15.6   W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)

 

15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii.


       

 

67 263 24 29

biuro@zlotowska.pl

 

© 2014 Złotowska. Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl

Jabłonowo

Białośliwie

Szczecinek

Lubasz

Tuchola

Sypniewo

Witkowo

 

.