Polityka prywatności i plików cookie

Zasady ochrony prywatności firmy Złotowska Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna ul. Za Dworcem 2a 77-400 Złotów

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób Złotowska Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna, ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, „(Złotowska”) gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. Według Złotowska dane osobowe użytkowników należy przetwarzać w sposób poufny oraz należy przestrzegać przepisów prawa regulujących tę kwestię. Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących osób nabywających nasze produkty, nabywających lub wykorzystujących nasze usługi, odwiedzających nasze witryny internetowe lub platformy mediów społecznościowych, korzystających z naszych aplikacji mobilnych lub w dowolny inny sposób nawiązujących z nami kontakt. W niniejszych Zasadach ochrony prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób firma Złotowska przetwarza Twoje dane osobowe.

 

1.   Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje na temat użytkownika, takie jak na przykład imię i nazwisko, adres, data urodzenia lub numer konta. Firma Złotowska gromadzi dane osobowe osób wysyłających do firmy listy czy wiadomości e-mail lub kontaktujących się z naszym działem obsługi klienta. Odwiedzenie jednej z witryn internetowych firmy Złotowska lub pozostawienie informacji o sobie w jednym z naszych oddziałów lub jednemu z naszych pracowników również stanowi przekazanie danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą być gromadzone w kontekście (potencjalnych) relacji z klientami lub relacji biznesowych firmy Złotowska.

 

2. Typy przetwarzanych danych osobowych

2.1 Informacje ogólne
Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe należące do następujących kategorii:

a) Imię, nazwisko i inne informacje o tożsamości

Gromadzimy imiona, nazwiska, tytuły, formy adresów, informacje o płci, adresy pocztowe, adresy e-mail i określone informacje związane np. z podaniami o pracę składanymi za pośrednictwem stron rekrutacji (patrz pkt. 2.2).

b) Dane do kontaktu i informacje na temat konta osobistego lub rejestracji

Dane do kontaktu mogą obejmować adres, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku rejestracji w określonej usłudze lub utworzenia konta osobistego, firma Złotowska może również zarejestrować dane logowania i inne informacje wprowadzone na koncie lub w formularzu rejestracyjnym. W przypadku klientów gromadzimy także informacje na temat firmy, takie jak nazwa, adres, adres dostawy czy miejsce prowadzenia działalności.

c) Komunikacja

Rejestrujemy otrzymywane wiadomości e-mail, komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych i preferencje dotyczące komunikacji. Dotyczy to na przykład subskrypcji lub anulowania subskrypcji jednego z naszych biuletynów, jak również preferencji otrzymywania lub nieotrzymywania biuletynów. Ponadto dział obsługi klienta wprowadza otrzymywane telefonicznie pytania lub skargi do naszej bazy danych.

d) Informacje gromadzone podczas korzystania z naszych witryn internetowych, aplikacji i innych cyfrowych środków przekazu

Możemy rejestrować adres IP, typ przeglądarki internetowej, informacje o systemie operacyjnym, witrynę, z której nastąpiło przekierowanie, sposób zachowania w witrynie, lokalizację i wykorzystanie aplikacji użytkowników odwiedzających nasze witryny internetowe lub korzystających z naszych aplikacji mobilnych. Ponadto gromadzimy informacje za pośrednictwem plików cookie i porównywalnych technologii podczas wizyt w naszej witrynie internetowej lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych. Więcej informacji na temat naszych Zasad dotyczących plików cookie można znaleźć w naszej witrynie internetowej lub użytkowanej aplikacji mobilnej.
e) Informacje na temat mediów społecznościowych

W zależności od ustawień mediów społecznościowych użytkownika, firma Złotowska może otrzymywać informacje od właściciela serwisu społecznościowego. Przykładowo jeżeli użytkownik korzysta z konta w serwisie społecznościowym do logowania się w naszych usługach, możemy otrzymać informacje o profilu użytkownika w serwisie społecznościowym wraz z danymi do kontaktu, zainteresowaniami i osobami kontaktowymi.

2.2 Określone informacje w kontekście podań o pracę
W kontekście podań o pracę możemy zażądać następujących informacji: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, powód złożenia podania, profil w serwisie LinkedIn, CV wraz z przywołanymi w nim treściami, listy ocen, formularze ocen (dotyczące wcześniejszych praktyk lub stanowisk) czy też referencje.

 

3. Jak gromadzimy dane?

Firma Złotowska gromadzi dane osobowe należące do powyższych kategorii w następujący sposób:

 • Gromadzimy przekazywane nam dane.
 • Gromadzimy dane osób, które nabywają nasze produkty, tworzą konta internetowe w witrynie www.zlotowska.pl, składają podania o pracę przez Internet, pobierają białe księgi, subskrybują nasze biuletyny, rejestrują się w naszych wydarzeniach lub uczestniczą w naszych konkursach czy kampaniach promocyjnych.
 • Gromadzimy dane osób korzystających z naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych za pośrednictwem plików cookie i porównywalnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie w naszej witrynie internetowej lub użytkowanej aplikacji mobilnej.
 • W zależności od ustawień mediów społecznościowych użytkownika, możemy otrzymywać informacje od właściciela serwisu społecznościowego.
 • W szczególnych warunkach udostępniamy również dane osobowe osobom trzecim (patrz pkt. 5 Udostępnianie lub udzielanie dostępu do danych osobom trzecim).

 

4. W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

Firma Złotowska wykorzystuje dane osobowe do celów sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej oraz dostarczania produktów i usług. Wykorzystujemy dane osobowe także do innych celów:

 • Firma Złotowska przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów i utrzymywania relacji z klientami, dostawcami i innymi odpowiednimi osobami. Przykładowo, Złotowska rejestruje imię, nazwisko i adres klienta lub jego przedstawiciela, a w razie zmian dokonuje aktualizacji danych. W tym przypadku firma Złotowska przetwarza dane w oparciu o potrzebę realizacji umowy lub uzasadniony interes, ponieważ utrzymanie relacji jest niezbędne do normalnej działalności biznesowej.
 • Firma Złotowska przetwarza takie dane osobowe jak dane logowania klientów rejestrujących się w portalu www.zlotowska.pl. Portal ten zapewnia klientom wgląd w swoją działalność, np. w zamówienia i faktury. Na podstawie tych danych firma Złotowska może zaoferować klientom dopasowane porady dotyczące paszy lub sprawnego i wydajnego prowadzenia działalności biznesowej. W tym przypadku firma Złotowska przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes. Wynika to z faktu, że udzielane porady są związane z paszą, mają charakter komercyjny, a ich celem jest optymalizacja usługi. Firma Złotowska może również wykorzystywać te dane np. do obsługi reklamacji.
 • Firma Złotowska przetwarza dane osobowe związane z (potencjalnymi) relacjami biznesowymi w celu prowadzenia działalności marketingowej. Są to np. dane adresowe, adresy e-mail, informacje dotyczące firm i sektorów oraz wizyt w naszej witrynie internetowej. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (jeżeli jest wymagana). Do celów marketingu bezpośredniego dane osobowe związane z relacjami biznesowymi są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes, gdyż działania takie uważa się za element normalnej działalności biznesowej firmy Złotowska.
 • Firma Złotowska przetwarza dane osobowe do celów komunikacji, np.: przekazywania dopasowanych informacji na temat produktów lub usług za pośrednictwem biuletynu, witryny internetowej, udziału w konkursach lub kampaniach, mediów społecznościowych, osobistych kont w portalu Złotowska i w inny sposób. Oprócz tego firma może przetwarzać informacje dotyczące wydarzeń, takie jak dane do kontaktu osób, z którymi utrzymuje relacje biznesowe. Do przekazania informacji za pośrednictwem biuletynu wymagane jest uzyskanie wcześniejszej zgody. Firma Złotowska może również udzielać informacji (finansowych) udziałowcom, analitykom, prasie lub innym osobom, które wraz z udzieloną zgodą przekazały w tym celu firmie Złotowska swoje dane do kontaktu. W przypadku innych celów komunikacji dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Złotowska, ponieważ działania te wchodzą w zakres normalnej działalności biznesowej firmy.
 • Firma Złotowska przetwarza dane osobowe klientów w celu poprawy dostarczania usług, np. do tworzenia sprawozdań dotyczących dostaw produktów i usług, sprawozdań z wizyt, sprawozdań biznesowych lub wyników technicznych dotyczących działalności biznesowej oraz zwierząt (w tym danych dotyczących przetwarzania paszy w połączeniu z numerem firmy). Takie sprawozdania wykorzystywane są do celów analiz wewnętrznych oraz do mierzenia i poprawy produktów oraz działalności biznesowej. W tym przypadku podstawę do przetwarzania stanowi uzasadniony interes, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do normalnej działalności biznesowej firmy Złotowska.
 • Firma Złotowska przetwarza różne dane osobowe przekazywane podczas procedury składania podania o pracę za pośrednictwem witryny internetowej lub poczty tradycyjnej (patrz: pkt 2.2). Na podstawie tych danych firma Złotowska jest w stanie ocenić, czy danego kandydata należy zaprosić na rozmowę.
 • Firma Złotowska przetwarza dane dotyczące faktur i płatności, na przykład do celów administracyjnych i przestrzegania obowiązków ustawowych. W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy.
 • W celu ochrony osób (np. odwiedzających i personelu), informacji, budynków i produktów, osoby odwiedzające nasze obiekty są proszone o przekazanie np. swojego imienia i nazwiska oraz danych dotyczących firmy.
 • Ponadto firma Złotowska może wykorzystywać dane osobowe do analiz i rozwoju w celu poprawy swoich witryn internetowych. Służą do tego takie dane jak adres IP, odwiedzane strony internetowe, sposób zachowania w witrynie, używana przeglądarka internetowa i czas trwania wizyty lub sesji. Niektóre z naszych usług i aplikacji internetowych wykorzystują lokalizację użytkownika, np. do wskazania najbliższego dealera lub specjalisty. W tym przypadku podstawą do przetwarzania jest uzasadniony interes firmy. Więcej informacji na temat naszych Zasad dotyczących plików cookie można znaleźć w naszej witrynie internetowej lub użytkowanej aplikacji mobilnej.

 

5. Udostępnianie lub udzielanie dostępu do danych osobom trzecim

Nigdy nie będziemy sprzedawać danych osobowych osobom trzecim. Udostępniamy natomiast dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy, w której dana osoba jest stroną.

 • Udostępniamy dane, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, postanowienie sądu lub nakaz właściwego organu nadzorczego.
 • Udostępniamy dane, jeżeli otrzymamy ku temu zgodę.
 • Udostępniamy dane, jeżeli firma Złotowska lub osoba trzecia kieruje się słusznym interesem uzasadniającym udostępnienie danych osobowych.
 • Udostępniamy dane, jeżeli leży to w interesie publicznym.

Nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne zawierają łącza do witryn internetowych osób trzecich. Użycie takiego łącza wiąże się z opuszczeniem naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej. Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie mają zastosowania wobec witryn internetowych stron trzecich.

 

6. Ochrona i przechowywanie danych

Firma Złotowska podejmuje niezbędne kroki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą lub użyciem niezgodnie z prawem. Firma Złotowska dysponuje zasadami ochrony informacji i organizuje szkolenia dla personelu w tym zakresie.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów wymienionych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności lub w zakresie niezbędnym do przestrzegania przepisów prawa i regulacji oraz do rozstrzygania sporów.

 

7. Prawa użytkownika

Zgoda, rezygnacja, anulowanie subskrypcji i prawo do wyrażenia sprzeciwu.
Firma Złotowska wysyła wiadomości e-mail i mobilne powiadomienia push wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody. Podczas procesu rejestracji użytkownik może zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail oraz odpowiednich mobilnych powiadomień push, klikając łącze anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail, zmieniając preferencje komunikacji na koncie w portalu www.zlotowska.pl zmieniając ustawienia smartfona (w odniesieniu do mobilnych powiadomień push) lub kontaktując się z nami (patrz pkt. 7. Prawa użytkownika). W przypadku rezygnacji użytkownik w dalszym ciągu będzie otrzymywał wiadomości e-mail dotyczące zakupów i usług. Użytkownik może w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Kontaktując się z naszym kierownikiem ds. ochrony prywatności, użytkownik może skorzystać ze wszystkich praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, w tym (1) prawa dostępu do swoich danych, (2) prawa do sprostowania swoich danych osobowych, (3) prawa do usunięcia swoich danych osobowych, (4) prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych, (5) prawa do przeniesienia danych oraz (6) prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przetwarzania, na które udzielił pozwolenia. Użytkownik może również skontaktować się z naszym kierownikiem ds. ochrony prywatności pod adresem: ……

 

8. W jaki sposób niniejsze Zasady ochrony prywatności są utrzymywane?

Niniejsze Zasady ochrony prywatności weszły w życie 1 listopada 2018 r. i zastępują wcześniejsze Zasady ochrony prywatności. Zasady ochrony prywatności poddawane są regularnym przeglądom. O zmianach informujemy w witrynie internetowej lub w formie zawiadomienia.

 

9. Pytania?

W razie pytań lub chęci uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych lub niniejszych Zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem: ………….

 

Polityka plików cookie

Używamy technologii cookies w następującym zakresie: świadczenie usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki umieszczane na Twoim urządzeniu przez odwiedzaną przez Ciebie witrynę internetową. Dzięki plikom cookie Twoje urządzenie jest rozpoznawane podczas kolejnych odwiedzin w tej samej witrynie internetowej. Dzięki wykorzystaniu plików cookie i porównywalnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe / markery i skrypty (dalej: „pliki cookie”), witryna może przechowywać informacje na temat wizyt i odwiedzających. Część plików cookie w naszej witrynie internetowej jest zapisywana na Twoim urządzeniu przez nas, a część przez osoby trzecie. Pliki cookie osób trzecich mogą również gromadzić dane poza naszą witryną.

Pliki cookie mogą służyć do personalizacji wizyt w witrynie internetowej na przykład poprzez:

 • wyświetlanie treści zgodnie z odpowiednimi ustawieniami nawigacji;
 • zapamiętywanie preferencji odwiedzającego;
 • poprawę ogólnego komfortu użytkowania.

Wykorzystywanie plików cookie przez firmę Złotowska

Kliknięcie przycisku „Zgadzam się” w powiadomieniu o plikach cookie oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie i odczytywanie plików cookie przez witrynę zlotowska.pl

W witrynie zlotowska.pl wykorzystywane są trzy typy plików cookie

Funkcjonalne pliki cookie
Ten typ plików cookie pozwala użytkownikowi przeglądać witrynę zlotowska.pl, korzystać z funkcji dostępnych w witrynie i uzyskiwać dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookie nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Brak zgody na korzystanie z funkcjonalnych plików cookie będzie mieć następujące konsekwencje: 

 • brak możliwości korzystania z różnych obszarów witryny zlotowska.pl;
 • mniejsze wsparcie użytkowników ze strony firmy Złotowska;
 • brak możliwości zapamiętania Twoich preferencji dotyczących nieużywania lub niewyświetlania określonych funkcji.

Analityczne pliki cookie
Ten typ plików cookie pomaga firmie Złotowska usprawniać swoje witryny internetowe. Pliki te gromadzą informacje na temat sposobu użytkowania witryny zlotowska.pl przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron i liczby wyświetlanych komunikatów o błędach. Informacje te mają charakter w pełni anonimowy, a ponadto nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Przykład analitycznych plików cookie stanowią pliki WebAnalytics.

Marketingowe i inne pliki cookie
Ten typ plików cookie w witrynie zlotowska.pl jest zazwyczaj zapisywany na urządzeniu przez sieci reklamowe. Te sieci to przedsiębiorstwa odgrywające rolę pośredników między firmą Złotowska a reklamodawcami. Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane w celu: 

 • wyświetlania za pośrednictwem wszystkich rodzajów mediów (w tym banerów i mediów społecznościowych) odpowiednich, spersonalizowanych informacji dopasowanych do danego sektora zamiast ogólnych informacji, na podstawie Twoich wizyt i sposobie poruszania się w witrynie zlotowska.pl;
 • ograniczenia liczby wyświetleń każdej reklamy;
 • mierzenia skuteczności kampanii reklamowych;
 • łączenia z serwisami społecznościowymi, aby umożliwić identyfikację użytkownika chcącego korzystać z mediów społecznościowych za pośrednictwem witryny zlotowska.pl.

Usuwanie i zmiana ustawień plików cookie

Jako użytkownik możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby usunąć pliki cookie zapisywane na urządzeniu przez nas lub przez osoby trzecie. Możesz również zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić zapisywanie na swoim urządzeniu plików cookie przez witryny lub przez osoby trzecie. 

Jeżeli nie chcesz, by witryna firmy Złotowska zapisywała na Twoim urządzeniu określone pliki cookie, może zdarzyć się, że niektóre funkcje lub obszary witryny nie będą ładowane. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek internetowych: 

Uwaga: zmiana ustawień plików cookie w witrynie Złotowska może uniemożliwić pełne lub poprawne korzystanie z niektórych elementów witryny zlotowska.pl.

W razie zmiany niniejszych zasad dotyczących plików cookie lub zmiany plików cookie zapisywanych na urządzeniu, dostosujemy zasady i przedstawimy listę plików cookie.

Najnowsza wersja zasad dotyczących plików cookie pochodzi z 1 września 2018 r.

Pytania?

W razie pytań dotyczących zapisywania plików cookie na Twoim urządzeniu wyślij wiadomość na adres: ………..